ASHTAVAKRA GITA

ASHTAVAKRA GITA


आत्माज्ञानादहो प्रीतिर्विषयभ्रमगोचरे।

शुक्तेरज्ञानतो लोभो यथा रजतविभ्रमे।।3.2।।