AVADHUTA GITA

AVADHUTA GITA


अवधूत उवाच

बालस्य वा विषयभोगरतस्य वापि

मूर्खस्य सेवकजनस्य गृहस्थितस्य।

एतद्गुरोः किमपि नैव न चिन्तनीयं

रत्नं कथं त्यजति कोऽप्यशुचौ प्रविष्टम्।।1।।

[edit_node]