AVADHUTA GITA

AVADHUTA GITA


निर्मूलमूलरहितो हि सदोदितोऽहं

निर्धूमधूमरहितो हि सदोदितोऽहम्।

निर्दीपदीपरहितो हि सदोदितोऽहं

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्।।3।।