SRUTI GITA

SRUTI GITA


इति तव सूरयस्त्र्यधिपतेऽखिललोकमल

क्षपणकथामृताब्धिमवगाह्य तपांसि जहुः।

किमुत पुनः स्वधामविधुताशयकालगुणाः

परम भजन्ति ये पदमजस्रसुखानुभवम्।।4।।