VIBHISHANA GITA

VIBHISHANA GITA


सौरज धीरज तेहि रथ चाका।

सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका।।5।।