श्रीमद् भगवद्गीता

मूल श्लोकः

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्।

मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः।।4.11।।

 

English Translation By Swami Sivananda

4.11 In whatever way men approach Me even so do I reward them; My path do men tread in all ways, O Arjuna.