SRUTI GITA

SRUTI GITA


यदि न समुद्धरन्ति यतयो हृदि कामजटा

दुरधिगमोऽसतां हृदिगतोऽस्मृतकण्ठमणिः।

असुतृपयोगिनामुभयतोप्यसुखं भगव

न्ननपगतान्तकादनधिरूढपदाद्भवतः।।27।।