SRUTI GITA

SRUTI GITA


त्वदवगमी न वेत्ति भवदुत्थशुभाशुभयो

र्गुणविगुणान्वयांस्तर्हि देहभृतां च गिरः।

अनुयुगमन्वहं सगुण गीतपरम्परया

श्रवणभृतो यतस्त्वमपवर्गगतिर्मनुजैः।।28।।