SRUTI GITA

SRUTI GITA


द्युपतय एव ते न ययुरन्तमनन्ततया

त्वमपि यदन्तराण्डनिचया ननु सावरणाः।।

ख इव रजांसि वान्ति वयसा सह यच्छ्रुतय

स्त्वयि हि फलन्त्यतन्निरसनेन भवन्निधनाः।।29।।