UDDHAVA GITA

UDDHAVA GITA


मत्तोऽनुशिक्षितं यत्ते विविक्तमनुभावयन्।

मय्यावेशितवाक्चित्तो मद्धर्मनिरतो भव।

अतिव्रज्य गतीस्तिस्रो मामेष्यसि ततः परम्।।44।।