UDDHAVA GITA

UDDHAVA GITA


श्रीशुक उवाच।

स एवमुक्तो हरिमेधसोद्धवः

प्रदक्षिणं तं परिसृत्य पादयोः

शिरो निधायाश्रुकलाभिरार्द्रधी

र्न्यषिञ्चदद्वन्द्वपरोऽप्यपक्रमे।।45।।