श्रीमद् भगवद्गीता

मूल श्लोकः

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।।18.66।।

Sanskrit Commentary By Sri Shankaracharya

।।18.66।। -- सर्वधर्मान् सर्वे च ते धर्माश्च सर्वधर्माः तान् -- धर्मशब्देन अत्र अधर्मोऽपि गृह्यते? नैष्कर्म्यस्य विवक्षितत्वात्? नाविरतो दुश्चरितात् (क0 उ0 1।2।24) त्यज धर्ममधर्मं च (महा0 शान्ति0 329।40) इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यः -- सर्वधर्मान् परित्यज्य संन्यस्य सर्वकर्माणि इत्येतत्। माम् एकं सर्वात्मानं समं सर्वभूतस्थितम् ईश्वरम् अच्युतं गर्भजन्मजरामरणवर्जितम् अहमेव इत्येवं शरणं व्रज? न मत्तः अन्यत् अस्ति इति अवधारय इत्यर्थः। अहं त्वा त्वाम् एवं निश्चितबुद्धिं सर्वपापेभ्यः सर्वधर्माधर्मबन्धनरूपेभ्यः मोक्षयिष्यामि स्वात्मभावप्रकाशीकरणेन। उक्तं च नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता (गीता 10।11) इति। अतः मा शुचः शोकं मा कार्षीः इत्यर्थः।।

अस्मिन्गीताशास्त्रे परमनिःश्रेयससाधनं निश्चितं किं ज्ञानम्? कर्म वा? आहोस्वित् उभयम् इति। कुतः संशयः यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते (गीता 13।12) ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् (गीता 18।55) इत्यादीनि वाक्यानि केवलाज्ज्ञानात् निःश्रेयसप्राप्तिं दर्शयन्ति। कर्मण्येवाधिकारस्ते (गीता 2।47) कुरु कर्मैव (गीता 4।15) इत्येवमादीनि,कर्मणामवश्यकर्तव्यतां दर्शयन्ति। एवं ज्ञानकर्मणोः कर्तव्यत्वोपदेशात् समुच्चितयोरपि निःश्रेयसहेतुत्वं स्यात् इति भवेत् संशयः कस्यचित्। किं पुनरत्र मीमांसाफलम् ननु एतदेव -- एषामन्यतमस्य परमनिःश्रेयससाधनत्वावधारणम् अतः विस्तीर्णतरं मीमांस्यम् एतत्।।आत्मज्ञानस्य तु केवल्य निःश्रेयसहेतुत्वम्? भेदप्रत्ययंनिवर्तकत्वेन कैवल्यफलावसानत्वात्। क्रियाकारकफलभेदबुद्धिः अविद्यया आत्मनि नित्यप्रवृत्ता -- मम कर्म? अहं कर्तामुष्मै फलायेदं कर्म करिष्यामि इति इयम् अविद्या अनादिकालप्रवृत्ता। अस्या अविद्यायाः निवर्तकम्? अयमहमस्मि केवलोऽकर्ता अक्रियोऽफलः न मत्तोऽन्योऽस्ति कश्चित् इत्येवंरूपम् आत्मविषयं ज्ञानम् उत्पद्यमानम्? कर्मप्रवृत्तिहेतुभूतायाः भेदबुद्धेः निवर्तकत्वात्। तुशब्दः पक्षव्यावृत्त्यर्थः -- न केवलेभ्यः कर्मभ्यः? न च ज्ञानकर्मभ्यां समुच्चिताभ्यां निःश्रेयसप्राप्तिः इति पक्षद्वयं निवर्तयति। अकार्यत्वाच्च निःश्रेयसस्य कर्मसाधनत्वानुपपत्तिः। न हि नित्यं वस्तु कर्मणा ज्ञानेन वा क्रियते। केवलं ज्ञानमपि अनर्थकं तर्हि न? अविद्यानिवर्तकत्वे सति दृष्टकैवल्यफलावसानत्वात्। अविद्यातमोनिवर्तकस्य ज्ञानस्य दृष्टं कैवल्यफलावसानत्वम्। रज्ज्वादिविषये सर्पाद्यज्ञानतमोनिवर्तकप्रदीपप्रकाशफलवत्। विनिवृत्तसर्पादिविकल्परज्जुकैवल्यावसानं हि प्रकाशफलम् तथा ज्ञानम्। दृष्टार्थानां च च्छिदिक्रियाग्निमन्थनादीनां व्यापृतकर्त्रादिकारकाणां द्वैधीभावाग्निदर्शनादिफलात् अन्यफले कर्मान्तरे वा व्यापारानुपपत्तिः यथा? तथा दृष्टार्थायां ज्ञाननिष्ठाक्रियायां व्यापृतस्य ज्ञात्रादिकारकस्य आत्मकैवल्यफलात् कर्मान्तरे प्रवृत्तिः अनुपपन्ना इति न ज्ञाननिष्ठा कर्मसहिता उपपद्यते। भुज्यग्निहोत्रादिक्रियावत्स्यात् इति चेत्? न कैवल्यफले ज्ञाने क्रियाफलार्थित्वानुपपत्तेः। कैवल्यफले हि ज्ञाने प्राप्ते? सर्वतःसंप्लुतोदकफले कूपतटाकादिक्रियाफलार्थित्वाभाववत्? फलान्तरे तत्साधनभूतायां वा क्रियायाम् अर्थित्वानुपपत्तिः। न हि राज्यप्राप्तिफले कर्मणि व्यापृतस्य क्षेत्रमात्रप्राप्तिफले व्यापारः उपपद्यते? तद्विषयं वा अर्थित्वम्। तस्मात् न कर्मणोऽस्ति निःश्रेयससाधनत्वम्। न च ज्ञानकर्मणोः समुच्चितयोः। नापि ज्ञानस्य कैवल्यफलस्य कर्मसाहाय्यापेक्षा? अविद्यानिवर्तकत्वेन विरोधात्। न हि तमः तमसः निवर्तकम्। अतः केवलमेव ज्ञानं निःश्रेयससाधनम् इति। न नित्याकरणे प्रत्यवायप्राप्तेः? कैवल्यस्य च नित्यत्वात्। यत् तावत् केवलाज्ज्ञानात् कैवल्यप्राप्तिः इत्येतत्? तत् असत् यतः नित्यानां कर्मणां श्रुत्युक्तानाम् अकरणे प्रत्यवायः नरकादिप्राप्तिलक्षणः स्यात्। ननु एवं तर्हि कर्मभ्यो मोक्षो नास्ति इति अनिर्मोक्ष एव। नैष दोषः नित्यत्वात् मोक्षस्य। नित्यानां कर्मणाम् अनुष्ठानात् प्रत्यवायस्य अप्राप्तिः? प्रतिषिद्धस्य च अकरणात् अनिष्टशरीरानुपपत्तिः? काम्यानां च वर्जनात् इष्टशरीरानुपपत्तिः? वर्तमानशरीरारम्भकस्य च कर्मणः फलोपभोगक्षये पतिते अस्मिन् शरीरे देहान्तरोत्पत्तौ च कारणाभावात् आत्मनः रागादीनां च अकरणे स्वरूपावस्थानमेव कैवल्यमिति अयत्नसिद्धं कैवल्यम् इति। अतिक्रान्तानेकजन्मान्तरकृतस्य स्वर्गनरकादिप्राप्तिफलस्य अनारब्धकार्यस्य उपभोगानुपपत्तेः क्षयाभावः इति चेत्? न नित्यकर्मानुष्ठानायासदुःखोपभोगस्य तत्फलोपभोगत्वोपपत्तेः। प्रायश्चित्तवद्वा पूर्वोपात्तदुरितक्षयार्थं नित्यं कर्म। आरब्धानां च कर्मणाम् उपभोगेनैव क्षीणत्वात् अपूर्वाणां च कर्मणाम् अनारम्भे अयत्नसिद्धं कैवल्यमिति। न तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय (श्वे0 उ0 3।8) इति विद्याया अन्यः पन्थाः मोक्षाय न विद्यते इति श्रुतेः? चर्मवदाकाशवेष्टनासंभववत् अविदुषः मोक्षासंभवश्रुतेः? ज्ञानात्कैवल्यमाप्नोति इति च पुराणस्मृतेः अनारब्धफलानां पुण्यानां कर्मणां क्षयानुपपत्तेश्च। यथा पूर्वोपात्तानां दुरितानाम् अनारब्धफलानां संभवः? तथा पुण्यानाम् अनारब्धफलानां स्यात्संभवः। तेषां च देहान्तरम् अकृत्वा क्षयानुपपत्तौ मोक्षानुपपत्तिः। धर्माधर्महेतूनां च रागद्वेषमोहानाम् अन्यत्र आत्मज्ञानात् उच्छेदानुपपत्तेः धर्माधर्मोच्छेदानुपपत्तिः। नित्यानां च कर्मणां पुण्यफलत्वश्रुतेः? वर्णा आश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठाः (आ0 स्मृ0 2।2।2।3) इत्यादिस्मृतेश्च कर्मक्षयानुपपत्तिः।।ये तु आहुः -- नित्यानि कर्माणि दुःखरूपत्वात् पूर्वकृतदुरितकर्मणां फलमेव? न तु तेषां स्वरूपव्यतिरेकेण अन्यत् फलम् अस्ति? अश्रुतत्वात्? जीवनादिनिमित्ते च विधानात् इति। न? अप्रवृत्तानां कर्मणां फलदानासंभवात् दुःखफलविशेषानुपपत्तिश्च स्यात्। यदुक्तं पूर्वजन्मकृतदुरितानां कर्मणां फलं नित्यकर्मानुष्ठानायासदुःखं भुज्यत इति? तदसत्। न हि मरणकाले फलदानाय अनङ्कुरीभूतस्य कर्मणः फलम् अन्यकर्मारब्धे जन्मनि उपभुज्यते इति उपपत्तिः। अन्यथा स्वर्गफलोपभोगाय अग्निहोत्रादिकर्मारब्धे जन्मनि नरककर्मफलोपभोगानुपपत्तिः न स्यात्। तस्य दुरितस्य दुःखविशेषफलत्वानुपपत्तेश्च -- अनेकेषु हि दुरितेषु संभवत्सु भिन्नदुःखसाधनफलेषु नित्यकर्मानुष्ठानायासदुःखमात्रफलेषु कल्प्यमानेषु द्वन्द्वरोगादिबाधनं निर्निमित्तं न हि शक्यते कल्पयितुम्? नित्यकर्मानुष्ठानायासदुःखमेव पूर्वोपात्तदुरितफलं न शिरसा पाषाणवहनादिदुःखमिति। अप्रकृतं च इदम् उच्यते -- नित्यकर्मानुष्ठानायासदुःखं पूर्वकृतदुरितकर्मफलम् इति। कथम् अप्रसूतफलस्य हि पूर्वकृतदुरितस्य क्षयः न उपपद्यत इति प्रकृतम्। तत्र प्रसूतफलस्य कर्मणः फलं नित्यकर्मानुष्ठानायासदुःखम् आह भवान्? न अप्रसूतफलस्येति। अथ सर्वमेव पूर्वकृतं दुरितं प्रसूतफलमेव इति मन्यते भवान्? ततः नित्यकर्मानुष्ठानायासदुःखमेव फलम् इति विशेषणम् अयुक्तम्। नित्यकर्मविध्यानर्थक्यप्रसङ्गश्च? उपभोगेनैव प्रसूतफलस्य दुरितकर्मणः क्षयोपपत्तेः। किं च? श्रुतस्य नित्यस्य कर्मणः दुःखं चेत् फलम्? नित्यकर्मानुष्ठानायासादेव तत् दृश्यते व्यायामादिवत् तत् अन्यस्य इति कल्पनानुपपत्तिः। जीवनादिनिमित्ते च विधानात्? नित्यानां कर्मणां प्रायश्चित्तवत्? पूर्वकृतदुरितफलत्वानुपपत्तिः। यस्मिन् पापकर्मणि निमित्ते यत् विहितं प्रायश्चित्तम् न तु तस्य पापस्य तत् फलम्। अथ तस्यैव पापस्य निमित्तस्य प्रायश्चित्तदुःखं फलम्? जीवनादिनिमित्तेऽपि नित्यकर्मानुष्ठानायासदुःखं जीवनादिनिमित्तस्यैव फलं प्रसज्येत? नित्यप्रायश्चित्तयोः नैमित्तिकत्वाविशेषात्। किं च अन्यत -- नित्यस्य काम्यस्य च अग्निहोत्रादेः अनुष्ठानायासदुःखस्य तुल्यत्वात् नित्यानुष्ठानायासदुःखमेव पूर्वकृतदुरितस्य फलम्? न तु काम्यानुष्ठानायासदुःखम् इति विशेषो नास्तीति तदपि पूर्वकृतदुरितफलं प्रसज्येत। तथा च सति नित्यानां फलाश्रवणात् तद्विधानान्यथानुपपत्तेश्च नित्यानुष्ठानायासदुःखं पूर्वकृतदुरितफलम् इति अर्थापत्तिकल्पना च अनुपपन्ना? एवं विधानान्यथानुपपत्तेः अनुष्ठानायासदुःखव्यतिरिक्तफलत्वानुमानाच्च नित्यानाम्। विरोधाच्च विरुद्धं च इदम् उच्यते -- नित्यकर्मणि अनुष्ठीयमाने अन्यस्य कर्मणः फलं भुज्यते इति अभ्युपगम्यमाने स एव उपभोगः नित्यस्य कर्मणः फलम् इति? नित्यस्य कर्मणः फलाभाव इति च विरुद्धम् उच्यते। किं च? काम्याग्निहोत्रादौ अनुष्ठीयमाने नित्यमपि अग्निहोत्रादि तन्त्रेणैव अनुष्ठितं भवतीति तदायासदुःखेनैव काम्याग्निहोत्रादिफलम् उपक्षीणं स्यात्? तत्तन्त्रत्वात्। अथ काम्याग्निहोत्रादिफलम् अन्यदेव स्वर्गादि? तदनुष्ठानायासदुःखमपि भिन्नं प्रसज्येत। न च तदस्ति? दृष्टविरोधात् न हि काम्यानुष्ठानायासदुःखात् केवलनित्यानुष्ठानायासदुःखं भिन्नं दृश्यते। किं च अन्यत् -- अविहितमप्रतिषिद्धं च कर्म तत्कालफलम्? न तु शास्त्रचोदितं प्रतिषिद्धं वा तत्कालफलं भवेत्। तदा स्वर्गादिष्वपि अदृष्टफलाशासने उद्यमो न स्यात् -- अग्निहोत्रादीनामेव कर्मस्वरूपाविशेषे अनुष्ठानायासदुःखमात्रेण उपक्षयः नित्यानाम् स्वर्गादिमहाफलत्वं काम्यानाम्? अङ्गेतिकर्तव्यताद्याधिक्ये तु असति? फलकामित्वमात्रेणेति न शक्यं कव्यापितुं। तस्माच्च न नित्यानां कर्मणाम् अदृष्टफलाभावः कदाचिदपि उपपद्यते। अतश्च अविद्यापूर्वकस्य कर्मणः विद्यैव शुभस्य अशुभस्य वा क्षयकारणम् अशेषतः? न नित्यकर्मानुष्ठानम्। अविद्याकामबीजं हि सर्वमेव कर्म। तथा च उपपादितमविद्वद्विषयं कर्म? विद्वद्विषया च सर्वकर्मसंन्यासपूर्विका ज्ञाननिष्ठा -- उभौ तौ न विजानीतः (गीता 2।19) वेदाविनाशिनं नित्यम् (गीता 2।21) ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् (गीता 3।3) अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् (गीता 3।26) तत्त्ववित्तु महाबाहो৷৷৷৷ गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते (गीता 3।28) सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते (गीता 5।13) नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ? अर्थात् अज्ञः करोमि इति आरुरुक्षोः कर्म कारणम्? आरूढस्य योगस्थस्य शम एव कारणम् उदाराः त्रयोऽपि अज्ञाः? ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् (गीता 7।18) अज्ञाः कर्मिणः गतागतं कामकामाः लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां नित्ययुक्ताः यथोक्तम् आत्मानम् आकाशकल्पम् उपासते ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते (गीता 10।10)? अर्थात् न कर्मिणः अज्ञाः उपयान्ति। भगवत्कर्मकारिणः ये युक्ततमा अपि कर्मिणः अज्ञाः? ते उत्तरोत्तरहीनफलत्यागावसानसाधनाः अनिर्देश्याक्षरोपासकास्तु अद्वेष्टा सर्वभूतानाम् (गीता 12।13) इति आध्यायपरिसमाप्ति उक्तसाधनाः क्षेत्राध्यायाद्यध्यायत्रयोक्तज्ञानसाधनाश्च। अधिष्ठानादिपञ्चकहेतुकसर्वकर्मसंन्यासिनां आत्मैकत्वाकर्तृत्वज्ञानवतां परस्यां ज्ञाननिष्ठायां वर्तमानानां भगवत्तत्त्वविदाम्

अनिष्टादिकर्मफलत्रयं परमहंसपरिव्राजकानामेव लब्धभगवत्स्वरूपात्मैकत्वशरणानां न भवति भवत्येव अन्येषामज्ञानां कर्मिणामसंन्यासिनाम् इत्येषः गीताशास्त्रोक्तकर्तव्यार्थस्य विभागः।।

अविद्यापूर्वकत्वं सर्वस्य कर्मणः असिद्धमिति चेत्? न ब्रह्महत्यादिवत्। यद्यपि शास्त्रावगतं नित्यं कर्म? तथापि अविद्यावत एव भवति। यथा प्रतिषेधशास्त्रावगतमपि ब्रह्महत्यादिलक्षणं कर्म अनर्थकारणम् अविद्याकामादिदोषवतः भवति? अन्यथा प्रवृत्त्यनुपपत्तेः? तथा नित्यनैमित्तिककाम्यान्यपीति। देहव्यतिरिक्तात्मनि अज्ञाते प्रवृत्तिः नित्यादिकर्मसु अनुपपन्ना इति चेत्? न चलनात्मकस्य कर्मणः अनात्मकर्तृकस्य अहं करोमि इति प्रवृत्तिदर्शनात्। देहादिसंघाते अहंप्रत्ययः गौणः? न मिथ्या इति चेत्? न तत्कार्येष्वपि गौणत्वोपपत्तेः। आत्मीये देहादिसंघाते अहंप्रत्ययः गौणः यथा आत्मीये पुत्रे आत्मा वै पुत्रनामासि (तै0 सं0 2।11) इति? लोके च मम प्राण एव अयं गौः इति? तद्वत्। नैवायं मिथ्याप्रत्ययः। मिथ्याप्रत्ययस्तु स्थाणुपुरुषयोः अगृह्यमाणविशेषयोः। न गौणप्रत्ययस्य मुख्यकार्यार्थता? अधिकरणस्तुत्यर्थत्वात् लुप्तोपमाशब्देन। यथा सिंहो देवदत्तः अग्निर्माणवकः इति सिंह इव अग्निरिव क्रौर्यपैङ्गल्यादिसामान्यवत्त्वात् देवदत्तमाणवकाधिकरणस्तुत्यर्थमेव? न तु सिंहकार्यम् अग्निकार्यं वा गौणशब्दप्रत्ययनिमित्तं किञ्चित्साध्यते मिथ्याप्रत्ययकार्यं तु अनर्थमनुभवति इति। गौणप्रत्ययविषयं जानाति नैष सिंहः देवदत्तः? तथा नायमग्निर्माणवकः इति। तथा गौणेन देहादिसंघातेन आत्मना कृतं कर्म न मुख्येन अहंप्रत्ययविषयेण आत्मना कृतं स्यात्। न हि गौणसिंहाग्निभ्यां कृतं कर्म मुख्यसिंहाग्निभ्यां कृतं स्यात्। न च क्रौर्येण पैङ्गल्येन वा मुख्यसिंहाग्न्योः कार्यं किञ्चित् क्रियते? स्तुत्यर्थत्वेन उपक्षीणत्वात्। स्तूयमानौ च जानीतः न अहं सिंहः न अहम् अग्निः इति न हि सिंहस्य कर्म मम अग्नेश्च इति। तथा न संघातस्य कर्म मम मुख्यस्य आत्मनः इति प्रत्ययः युक्ततरः स्यात् न पुनः अहं कर्ता मम कर्म इति। यच्च आहुः आत्मीयैः स्मृतीच्छाप्रयत्नैः कर्महेतुभिरात्मा कर्म करोति इति? न तेषां मिथ्याप्रत्ययपूर्वकत्वात्। मिथ्याप्रत्ययनिमित्तेष्टानिष्टानुभूतक्रियाफलजनितसंस्कारपूर्वकाः हि स्मृतीच्छाप्रयत्नादयः। यथा अस्मिन् जन्मनि देहादिसंघाताभिमानरागद्वेषादिकृतौ धर्माधर्मौ तत्फलानुभवश्च? तथा अतीते अतीततरेऽपि जन्मनि इति अनादिरविद्याकृतः संसारः अतीतोऽनागतश्च अनुमेयः। ततश्च सर्वकर्मसंन्याससहितज्ञाननिष्ठायाम् आत्यन्तिकः संसारोपरम इति सिद्धम्। अविद्यात्मकत्वाच्च देहाभिमानस्य? तन्निवृत्तौ देहानुपपत्तेः संसारानुपपत्तिः। देहादिसंघाते आत्माभिमानः अविद्यात्मकः। न हि लोके गवादिभ्योऽन्योऽहम्? मत्तश्चान्ये गवादयः इति जानन् तान् अहम् इति मन्यते कश्चित्। अजानंस्तु स्थाणौ पुरुषविज्ञानवत् अविवेकतः देहादिसंघाते कुर्यात् अहम् इति प्रत्ययम्? न विवेकतः जानन्। यस्तु आत्मा वै पुत्र नामासि (तै. सं. 2।11) इति पुत्रे अहंप्रत्ययः? स तु जन्यजनकसंबन्धनिमित्तः गौणः। गौणेन च आत्मना भोजनादिवत् परमार्थकार्यं न शक्यते कर्तुम्? गौणसिंहाग्निभ्यां मुख्यसिंहाग्निकार्यवत्।।अदृष्टविषयचोदनाप्रामाण्यात् आत्मकर्तव्यं गौणैः देहेन्द्रियात्मभिः क्रियत एव इति चेत्? न अविद्याकृतात्मत्वात्तेषाम्। न च गौणाः आत्मानः देहन्द्रियादयः किं तर्हि मिथ्या प्रत्ययेनैव अनात्मानः सन्तः आत्मत्वमापाद्यन्ते? तद्भावे भावात्? तदभावे च अभावात्। अविवेकिनां हि अज्ञानकाले बालानां दृश्यते दीर्घोऽहम् गौरोऽहम् इति देहादिसंघाते अहंप्रत्ययः। न तु विवेकिनाम् अन्योऽहं देहादिसंघातात् इति जानतां तत्काले देहादिसंघाते अहंप्रत्ययः भवति। तस्मात् मिथ्याप्रत्ययाभावे अभावात् तत्कृत एव? न गौणः। पृथग्गृह्यमाणविशेषसामान्ययोर्हि सिंहदेवदत्तयोः अग्निमाणवकयोर्वा गौणः प्रत्ययः शब्दप्रयोगो वा स्यात्? न अगृह्यमाणविशेषसामान्ययोः। यत्तु उक्तम् श्रुतिप्रामाण्यात् इति? तत् न तत्प्रामाण्यस्य अदृष्टविषयत्वात्। प्रत्यक्षादिप्रमाणानुपलब्धे हि विषये अग्निहोत्रादिसाध्यसाधनसंबन्धे श्रुतेः प्रामाण्यम्? न प्रत्यक्षादिविषये? अदृष्टदर्शनार्थविषयत्वात् प्रामाण्यस्य। तस्मात् न दृष्टमिथ्याज्ञाननिमित्तस्य अहंप्रत्ययस्य देहादिसंघाते गौणत्वं कल्पयितुं शक्यम्। न हि श्रुतिशतमपि शीतोऽग्निरप्रकाशो वा इति ब्रुवत् प्रामाण्यमुपैति। यदि ब्रूयात् शीतोऽग्निरप्रकाशो वा इति? तथापि अर्थान्तरं श्रुतेः विवक्षितं,कल्प्यम्? प्रामाण्यान्यथानुपपत्तेः? न तु प्रमाणान्तरविरुद्धं स्ववचनविरुद्धं वा। कर्मणः मिथ्याप्रत्ययवत्कर्तृकत्वात् कर्तुरभावे श्रुतेरप्रामाण्यमिति चेत्? न ब्रह्मविद्यायामर्थवत्त्वोपपत्तेः।।कर्मविधिश्रुतिवत् ब्रह्मविद्याविधिश्रुतेरपि अप्रामाण्यप्रसङ्ग इति चेत्? न बाधकप्रत्ययानुपपत्तेः। यथा ब्रह्मविद्याविधिश्रुत्या आत्मनि अवगते देहादिसंघाते अहंप्रत्ययः बाध्यते? तथा आत्मन्येव आत्मावगतिः न कदाचित् केनचित् कथंचिदपि बाधितुं शक्या? फलाव्यतिरेकादवगतेः? यथा अग्निः उष्णः प्रकाशश्च इति। न च एवं कर्मविधिश्रुतेरप्रामाण्यम्? पूर्वपूर्वप्रवृत्तिनिरोधेन उत्तरोत्तरापूर्वप्रवृत्तिजननस्य प्रत्यगात्माभिमुख्येन प्रवृत्त्युत्पादनार्थत्वात्। मिथ्यात्वेऽपि उपायस्य उपेयसत्यतया सत्यत्वमेव स्यात्? यथा अर्थवादानां विधिशेषाणाम् लोकेऽपि बालोन्मत्तादीनां पयआदौ पाययितव्ये चूडावर्धनादिवचनम्। प्रकारान्तरस्थानां च साक्षादेव वा प्रामाण्यं सिद्धम्? प्रागात्मज्ञानात् देहाभिमाननिमित्तप्रत्यक्षादिप्रामाण्यवत्। यत्तु मन्यसे -- स्वयमव्याप्रियमाणोऽपि आत्मा संनिधिमात्रेण करोति? तदेव मुख्यं कर्तृत्वमात्मनः यथा राजा युध्यमानेषु योधेषु युध्यत इति प्रसिद्धं स्वयमयुध्यमानोऽपि संनिधानादेव जितः पराजितश्चेति? तथा सेनापतिः वाचैव करोति क्रियाफलसंबन्धश्च राज्ञः सेनापतेश्च दृष्टः। यथा च ऋत्विक्कर्म यजमानस्य? तथा देहादीनां कर्म आत्मकृतं स्यात्? फलस्य आत्मगामित्वात्। यथा च भ्रामकस्य लोहभ्रामयितृत्वात् अव्यापृतस्यैव मुख्यमेव कर्तृत्वम्? तथा च आत्मनः इति। तत् असत् अकुर्वतः कारकत्वप्रसङ्गात्। कारकमनेकप्रकारमिति चेत्? न राजप्रभृतीनां मुख्यस्यापि कर्तृत्वस्य दर्शनात्। राजा तावत् स्वव्यापारेणापि युध्यते योधानां च योधयितृत्वे धनदाने च मुख्यमेव कर्तृत्वम्? तथा जयपराजयफलोपभोगे। यजमानस्यापि प्रधानत्यागे दक्षिणादाने च मुख्यमेव कर्तृत्वम्। तस्मात् अव्यापृतस्य कर्तृत्वोपचारो यः? सः गौणः इति अवगम्यते। यदि मुख्यं कर्तृत्वं स्वव्यापारलक्षणं नोपलभ्यते राजयजमानप्रभृतीनाम्? तदा संनिधिमात्रेणापि कर्तृत्वं मुख्यं परिकल्प्येत यथा भ्रामकस्य लोहभ्रामणेन? न तथा राजयजमानादीनां स्वव्यापार नोपलभ्यते। तस्मात् संनिधिमात्रेण कर्तृत्वं गौणमेव। तथा च सति तत्फलसंबन्धोऽपि गौण एव स्यात्। न गौणेन मुख्यं कार्यं निर्वर्त्यते। तस्मात् असदेव एतत् गीयते देहादीनां व्यापारेण अव्यापृतः आत्मा कर्ता भोक्ता च स्यात् इति। भ्रान्तिनिमित्तं तु सर्वम् उपपद्यते? यथा स्वप्ने मायायां च एवम्। न च देहाद्यात्मप्रत्ययभ्रान्तिसंतानविच्छेदेषु सुषुप्तिसमाध्यादिषु कर्तृत्वभोक्तृत्वाद्यनर्थः उपलभ्यते। तस्मात् भ्रान्तिप्रत्ययनिमित्तः एव अयं संसारभ्रमः? न तु परमार्थः इति सम्यग्दर्शनात् अत्यन्त एवोपरम इति सिद्धम्।।सर्वं गीताशास्त्रार्थमुपसंहृत्य अस्मिन्नध्याये? विशेषतश्च अन्ते? इह शास्त्रार्थदार्ढ्याय संक्षेपतः उपसंहारं कृत्वा? अथ इदानीं शास्त्रसंप्रदायविधिमाह --,

English Translation By Swami Gambirananda

18.66 Abandoning all forms of rites and duties, take refuge in Me alone. I sahll free you from all sins. (Therefore) do not grieve.

English Translation Of Sri Shankaracharya's Sanskrit Commentary By Swami Gambirananda

18.66 Sarva-dharman, all forms of rites and duties: Here the word dharma (righteousness) includes adharma (unrighteousness) as well; for, what is intended is total renunciation of all actions, as is enjoined in Vedic and Smrti texts like, 'One who has not desisted from bad actions' (Ka. 1.2.24), 'Give up religions and irreligion' (Mbh. Sa. 329.40), etc. Parityajya, abandoning all rites and duties; [Being a Ksatriya, Arjuna is not alified for steadfastness in Knowledge through monasticism in the primary sense. Still, the Gita being meant for mankind as a whole, monasticism is spoken of here by accepting Arjuna as a representative man.] saranam vraja, take refuge; mam ekam, in Me alone, the Self of all, the same in all, existing in all beings, the Lord, the Imperishable, free from being in the womb, birth, old age and death-by knowing that I am verily so. That is, know it for certain that there is nothing besides Me. By revealing My real nature, aham, I; moksayisyami, shall free; tva, you, who have this certitude of understanding; sarva-paphyah, from all sins, from all bondages in the form of righteousness and unrighteousness. It has also been stated, 'I, residing in their hearts, destroy the dark-ness born of ignorance with the luminous lamp of Knowledge' (10.11). Therefore, ma, do not; sucah, grieve, i.e. do not sorrow. In this scripture, the Gita, has knowledge been established as the supreme means to Liberation, or is it action, or both? Why does the doubt arise? (Because) the passages like, '৷৷.by realizing which one attains Immortality' (13.12), 'Then, having known Me in truth, he enters (into Me) immediately after that (Knowledge)' (55), etc. point to the attainment of Liberation through Knowledge alone. Texts like, 'Your right is for action alone' (2.47), '(you undertake) action itself (4.15), etc. show that actions have to be under-taken as a matter of compulsory duty. Since both Knowledge and action are thus enjoined as duties, therefore the doubt may arise that they, in combination as well, may become the cause of Liberation. Objection: What, again, would be the result of this iniry? Vedantin: Well, the resut will verily be this: The ascertainment of one of these as the cuase of the highest good. Hence this has to be investigated more extensively. Knowledge of the Self, however, is exclusively the cause of the highest good; for, through the removal of the idea of differences, it culminates in the result that is Liberation. The idea of distinction among action, agent and result is ever active with regard to the Self because of ignorance. This ignorance in the form, 'My work; I am the agent; I shall do this work for that resut', has been at work from time without beginning. The dispeller of this ignorance is this Knowledge regarding the Self-in the form, 'I am the absolute, non agent, free from action and result; there is none else other than myself because, when it (Knowledge) arises it despels the idea of differences which is the cause of engagement in action. The word 'however' above is used for ruling out the other two alternatives. This refutes the two other alternative views by showing that the highest good cannot be attained through mere actions, nor by a combination of Knowledge and action. Besides, since Liberation is not a product, therefore it is illogical that it should have action as its means. Indeed, an eternal entity cannot be produced by either action of Knowledge. Objection: In that case, ever exclusive Knowledge is purposeless. Vedantin: No, since Knowledge, being the destroyer of ignorance, culminates in Liberation which is directly experienced result. The fact that Knowledge, which removes the darkness of ignorance, culminates in Liberation as its result is directly perceived in the same way as is the result of the light of a lamp which removes ignorance the form of sanke etc. and darkness from objects such as rope etc. Indeed, the result of light amounts to the mere (awareness of the) rope, free from the wrong notions of snake etc. So is the case with Knowledge. As in the case of the acts like 'cutting down', 'producing fire by friction' etc., in which accessories such as the agent and others operate, and which have perceivable results, there is no possiblity of (the agent etc.) engaging in any other activity giving some other result apart from 'splitting into two', 'seeing (or lighting of) fire' etc, similarly, in the case of the agent and the other factors engaged in the 'act' of steadfastness in Knowledge which has a tangible result, there is no possibility of (their) engagement in any other action which has a result different from that in the form of the sole existence of the Self. Hence, steadfastness in Knowledge combined with action is not logical. Objection: May it not be argued that this is possible like the acts of eating and Agnihotra sacrifice etc.? [As such a common action as eating can go hand in hand with such Vedic rites as the Agnihotra-sacrifice, so, actions can be combined with Knowledge.] Vedantin: No, since it is unreasonable that, when Knowledge which resutls in Liberation is attained, there can remain a hankering for results of actions. Just as there is no desire for an action or its result [Action, i.e. digging etc.; result, i.e. bathing etc.] in connection with a well, pond, etc. when there is a flood all around, similarly when Knowledge which has Liberation for its result is attained there can be no possibility of hankering for any other result or any action which leads to it. Indeed, when somody is engaged in actions aimed at winning a kingdom, there can be no possibility of his engaging in any activity for securing a piece of land, or having a longing for it! Hence, action does not constitute the means to the highest good. Nor do Knowledge and action in combination. Further, Knowledge which has Liberation as its result can have no dependence on the assistance of action, because, being the remover of ignorance, it is opposed (to action). Verily, darkness cannot be the dispeller of darkness. Therefore Knowledge alone is the means to the highest good. Objection: Not so, because from non-performance of nityakarmas one incurs sin. Besides, freedom (of the Self) is eternal. As for the view that Liberation is attainable through Knowledge alone, it is wrong. For, if nityakarmas [As also the occasional duties (naimittika-karmas).] which are prescribed by the Vedas are not performed, then one will incur evil in the form of going to hell etc. Counter-objection: If this be so, then, since Liberation cannot come from action, will there not arise the contingency of there being no Liberation at all? Pseudo-Vedantin: Not so, for Liberation is eternal. as a result of performing nityakarmas there will not be incurring of evil, and as a result of not doing any prohibited action (nisiddha-karma) there will not be any possibility of birth in an undesirable body; from relinishing actions meant for desired results (kamya-karmas) there will be no possibility of being born in some desirable body. Since there is no cause to produce another body when the present body falls after the results of actions that produced this body get exhausted by experiencing them, and since one does not have attachment etc., therefore Liberation consists in the mere continuance of the Self in Its own natural state. Thus, Liberation is attained without effort. Objection: May it not be argued that, since in the case of actions done in many past lives-which are calculated to yield such results as attainment of heaven, hell, etc. but have not commenced bearing results-there is no possiblity of their being experienced, therefore they cannot be exhausted? Pseudo-Vedantin: No, since the suffering of pain from the effort involved in the nityakarmas can reasonably be (considered to be) the experiencing of their [i.e. of actions done in past lives, which have not commenced bearing their fruits.-Tr.] results. Or, since the nityakarmas, like expiations, may be considered as being meant for eliminating the sins incurred earlier, and since actions that have begun bearing their fruits get exhausted merely through their being experienced, therefore Liberation is attained without effort-provided no fresh actions are performed. Vedantin: No, since there is the Upanisadic text, 'Knowing Him alone, one goes beyond death; there is no other way to go by' (Sv. 3.8), which states that for Liberation there is no other path but enlightenment; also because there is the Upanisadic statement that Liberation for an unenlightened person is as impossible as the rolling up of the sky like leather (Sv. 6.20); and since it is mentioned in the Puranas and the Smrtis that Liberation follows only from Knowledge. (From your view) it also follows that there is no possibility of the exhaustion of the results of virtuous deeds which have not as yet begun yielding their fruits. And, as there is the possibility of the persistence of sins which were incurred in the past but have not yet commenced yielding results, similarly there can be the possibility of the persistence of virtues which have not yet begun bearing fruits. And so, if there be no scope of their being exhausted without creating another body, then there is no possibility of Liberation. And since attachment, hatred and delusion, which are the causes of virtue and vice, cannot be eradicated through any means other than Knowledge, therefore the eradication of virtue and vice becomes impossible. Besides, since the Sruti [See Ch. .2.23.1 and Br. 1.5.16-Tr.] mentions that nityakarmas have heaven as their result, and there is the Smrti text, 'Persons belonging to castes and stages of life, and engaged in their own duties' ['৷৷.attain to a high, immeasurable happiness.'-Tr.] (Ap. Dh. Su. 2.2.2.3), etc., therefore the exhaustion of (the fruits of) actions (through nityakarmas) is not possible. As for those who say, 'The nityakarmas, being painful in themselves, must surely be the result of evil deeds done in the past; but apart from being what they are, they have no other result because this is not mentioned in the Vedas and they are enjoined on the basis of the mere fact that one is alive'-(this is) not so, because actions which have not become operative cannot yield any result. Besides, there is no ground for experiencing a particular conseence in the form of pain [Pain involved in the performance of nityakarmas.] The statement, that the pain one suffers from the effort involved in performing the nityakarmas is the result of sinful acts done in past lives, is false. Indeed, it does not stand to reason that the result of any action which did not become operative at the time of death to yield its fruit is experienced in a life produced by some other actions. Otherwise, there will be no reason why the fruit of some action that is to lead to hell should not be experienced in a life that is produced by such actions as Agnihotra etc. and is meant for enjoying the result in the form of heaven! Besides, that (pain arising from the effort in performing nityakarmas) cannot be the same as the conseence in the form of the particular suffering arising from sin. Since there can be numerous kinds of sins with results productive of various kinds of sorrows, therefore, if it be imagined that their (sins') result will be merely in the form of pain arising from the effort in undertaking the nityakarmas, then it will certainly not be possible to suppose that they (the sins incurred in the past) are the causes of such obstacles as the pairs of opposites (heat and cold, etc.), disease etc., and that the result of sins incurred in the past will be only the pain arising from the exertion in performing nityakarmas, but not the sufferings like carrying stones on the head etc. Further, it is out of context to say this, that the pain resulting from the effort in performing nityakarmas is the result of sinful acts done in the past. Objection: How? Vedantin: What is under discussion is that the sin committed in the past, which has not begun to bear fruit, cannot be dissipated. In that context you say that pain resulting from the effort in undertaking nityakarmas is the result of action which has begun bearing fruit, not of that which has not yet commenced yielding fruit! On the other hand, if you think that all sins committed in the past have begun yielding their results, then it is unreasonable to specify that the pain resulting from the exertion in performing the nitya-karmas is their only result. And there arises the contingency of the injunction to perform nityakarmas becoming void, because the sinful deed which has begun bearing fruit can ligically be dissipated only be experiencing its result. Further, if pain be the result of nityakarmas enjoined by the Vedas, then it is seen to arise from the very effort in undertaking nityakarmas-as in the case of excercise etc. To imagine that it is the result of something else is illogical. [The pain arising from bodily excercise is the result of the excercise itself, and not the result of any past sin! Similarly, the pain resulting from undertaking nityakarmas is the conseence of that performance itself, and need not be imagined to be the result of any past sin.] And if the nityakarmas have been enjoined simply on the basis of a person's being alive, it is unreasonable that it should be the result of sins committed in the past, any more than expiation is. An expiation that has been enjoined following a particular sinful act is not the result of that sin! On the other hand, if the suffering arising from expiation be the reslut of that very sin which is its cause, then the pain from the effort in performing nityakarmas, though prescribed merely on the fact of one's being alive, may become the fruit of that very fact of one's being alive-which was itself the occasion (for enjoining the nityakarmas)-, because both the nityakarmas and expiatory duties are indistinguishable so far as their being occasioned by something is concerned. Moreover, there is the other fact: There can be no such distinction that only the pain resulting from the performance of nityakarmas is the result of past sinful deeds, but not so the pain from performing kamya-karmas (rites and duties undertaken for desired results), because the pain in performing Agnihotra-sacrifice etc. is the same when it is performed as a nityakarma or as a kamya-karma. Thus the latter also may be the result of past sinful acts. This being the case, it is untenable to assume on the ground of circumstantial inference that, since no result is enjoined in the Vedas for nityakarmas and since its prescription cannot be justified on any other ground, therefore pain from the effort in performing nityakarmas is the result of sinful past deeds. Thus, the (Vedic) injunction being unjustifiable otherwise, it can be inferred that nityakarmas have got some result other than the pain arising from the effort in undertaking them. It also involves this contradiction: It is contradictory to say that through the performance of nityakarma a result of some other action is experienced. And when this is admitted, it is again a contradiction to say that that very experience is the result of the nityakarma, and yet that niyakarma has no result! Moreover, when Agnihotra and other sacrifices are performed for desirable results (Kamya-Agnihotra), then the Agnihotra etc. which are performed as nityakarma (Nitya-Agnihotra) become accomplished simultaneously (on a account of its being a part ofthe former). Hence, since the Kamya-Agnihotra (as an act) is dependent on and not different from the Nitya-Agnihotra, therefore the result of the Agnihotra and other sacrifices performed with a desire for results will get exhausted through the suffering involved in the exertion in undertaking it (the Nitya-Agnihotra). On the other hand, if the result of Kamya-Agnihotra etc. be different, viz heaven etc., then even the suffering arising from the exertion in performing them ought to be necessarily different (from the suffering involved in the Nitya-Agnihotra). And that is not the fact, because it contradicts what is directly perceived; for the pain resulting from the effort in performing only the Nitya-(-Agnihotra) does not differ from the pain resulting from the exertion in undertaking the Kamya (-Agnihotra). Besides, there is this other consideration: Actions which have not been enjoined or prohibited (by the scriptures) produce immediate results. But those enjoined or prohibited by the scriptures do not produce immediate results; were they to do so, then there would be no effort even with regard to heaven etc. and injunctions concerning unseen results. And it cannot be imagined that only the fruit of (Nitya-) Agnihotra etc. gets exhausted through the suffering arising from the effort in performing them, but the Kamya (-Agnihotra) has exalted results like heaven etc. merely as a conseence of the fact of desire for results, though as acts there is no essential difference between them (the Nitya and the Kamya) and there is no additional subsidiary part, processes of performance, etc. (in the kamya-Agnihotra). Therefore, it can never be established that nitya-karmas have no unseen results. And hence, enlightenment alone, not the performance of nityakarmas, is the cuase of the total dissipation of actions done through ignorance, be they good or bad. For, all actions have for their origin ignorance and desire. Thus has it been established (in the following passages) that action (rites and duties) is meant for the ignorant, and steadfastness in Knowledge-after renunciation of all actions-is meant for the enlightened: 'both of them do not know' (2.19); 'he who knows this One as indestructible, eternal' (2.21); 'through the Yoga of Knowledge for the men of realization; through the Yoga of Action for the yogis' (3.3); 'the ignorant, who are attached to work' (3.26); 'But৷৷.the one who is a knower৷৷.does not become attached, thinking thus: "The organs rest on the objects of the organs"' (3.28); 'The embodied man৷৷.having given up all actions mentally, continues' (5.13); 'Remaining absorbed in the Self, the knower of Reality should think, "I certainly do not do anything"' (5.8); i.e; the unenlightened person thinks, 'I do'; 'For (the sage) who wishes to ascend (to Dhyana-yoga), action is said to be the means৷৷.when he has ascended (when he is established in the Yoga of Meditation), inaction alone is said to be the means' (6.3); 'noble indeed' are all the three (classes of) unenlightened persons, 'but the man of Knowledge is the very Self. (This is) My opinion' (7.18); the unenlightened who perform their rites and duties, 'who are desirous of pleasures, attain the state of going and returning' (9.21); 'becoming non-different from Me and meditative' (9.22) and endowed with steadfast devotion, they worship (Me) the Self which has been described as comparable to space and taintless; and 'I grant that possession of wisdom by which they reach Me' (10.10); i.e., the unenlightened persons who perform rites and duties 'do not reach Me.' Those who perform works for the Lord and who, though they be the most devout, are ignorant persons performing rites and duties,-they remain involved in practices which, in a descending order, culminate in giving up the fruit of actions (cf. 12.6-11). But those who meditate on the indefinable Immutable take recourse to the disciplines stated in the passages beginning with 'He who is not hateful towards any creature' (12.13) and ending with that Chapter, and also resort to the path of Knowledge presented in the three chapters beginning with the Chapter on the 'field'. The three results of actions, viz the undesirable etc. (cf. 12), do not accrue only to the mendicants belonging to the Order of Paramahamsas (the highest Order of monks)-who have renounced all actions that originate from the five causes beginning with the locus (cf. 14), who possess the knowledge of the oneness and non-agentship of the Self (17,20), who continue in the supreme steadfastness in Knowledge, who know the real nature of the Lord, and who have taken refuge in the unity of the real nature of the Lord with the Self. It does accrue to the others who are not monks, the ignorant persons who perform rites and duties. Such is this distinction made in the scripture Gita with regard to what is duty and what is not. Objection: May it not be argued that it cannot be proved that all actions are due to ignorance? Reply: No, (it can be proved,) as in the case of slaying a Brahmin. Although the nityakarmas are known from the scriptures, still they are meant only for the ignorant. As such an action as killing a Brahmin, even though known to be a source of evil from the scripture prohibiting it, is still perpetrated by one who has defects such as ignorance, passion, etc.-because impulsion to any action is otherwise not possible-, so also is it with regard to the nitya, naimittika and kamya actions. Objection: May it not be held that impulsion to nityakarma etc. is not possible if the Self be not known as a distinct entity? [Unless one knows the Self to be distinct from the body etc. he will not perform the nityakarmas etc. meant for results in the other worlds, viz heaven etc. (Tr.:) In place of vyatiriktatmani, Ast. reads 'deha-vyatiriktatmani, the Self which is distinct from the body'.] Reply: No, since it is seen that with regard to actions which are of the nature of motion and are accomplished by the not-Self, one engages in them with the idea, 'I do.' [The actionless Self is not the agent of the movements of the body etc. Still agentship is superimposed on It through ignorance.] Objection: Can it not be said that the notion of egoism with regard to the aggregate of body etc. occurs in a figurative sense; it is not false? Reply: No, since its effects [i.e. the effects of the notion of egoism.] also will become figurative. Objection: The notion of 'I' with regard to the aggregate of one's own body etc. occurs in a figurative sense. As with regard to one's own son it is said (in the Veda), 'It is you yourself who is called the son' (Sa. Br. 14.9.4.26), and in common parlance also it is said, 'This cow is my very life', so is the case here. [As the use of the word 'I' with regard to a son is figurative, so also with regard to the body.] This is certainly not a false notion. However, a false notion (of identity) occurs in the case of a stump and a man, when the distinction between them is not evident (due to darkness). Reply: A figuratively expressed notion cannot lead to an effect in the real sense, because that (notion) is used for the eulogy of its basis with the help of a word of comparison which remains understood. As for instance, such sentences as, 'Devadatta is a lion', 'The boy is a fire'-implying 'like a lion', 'like a fire', on the basis of the similarity of cruelty, the tawny colour, etc.-are meant only for eulogizing Devadatta and the boy who are the basis (i.e. the subjects of the two sentences). But no action of a lion or a fire is accomplished because of the use of the figurative words or ideas. On the contrary, one experiences the evil effects of false notions. [Therefore the idea of 'I' with regard to one's body etc. does not occur in a secondary sense, but it does so falsely.] And with regard to the subjects of the figurative notions, one understands, 'This Devadatta cannot be a lion; this boy cannot be a fire.' Similarly, actions done by the aggregate of body etc., which is the 'Self' in a figurative sense, cannot be held to have been done by the Self which is the real subject of the notion of 'I'. For, actions done by the figurative lion or fire cannot be considered to have been accomplished by the real lion or fire. Nor is any action of the real lion and fire accomplished through the (figurative) cruelty or tawnyaness; for, their purpose is fully served by being used for eulogy. And those who are praised know, 'I am not a lion; I am not fire; and neither is the work of a lion or fire mine.' So the more ligical notion is, 'The action of the aggregate (of body etc.) do not belong to me who am the real Self', and not, 'I am the agent; it is my work.' As for the assertion made by some that the Self acts through Its own memory, deisre and effort, which are the causes of activity-that is not so, for they are based on false knowledge. Memory, desire, effort, etc. indeed follow from the tendencies born from the experience of the desirable and the undesirable results of actions (-which actions themselves arise from the notions of the 'desirable' and the 'undesirable') caused by false knowledge. [False knowledge gives rise to the ideas of the desirable and the undesirable. From these arise desire and repulsion. Actions which follow give rise to the experience of their desirable and undesirable results. Such experiences create impressions in the mind, from which are born memory etc.] Just as in this life virtue, vice and the experience of their results are cuased by the identification (of the Self) with the aggregate of body etc. and attraction, repulsion, etc., so also was it in the previous birth, and even in the life preceding that. Thus it can be inferred that past and future mundane existence is without beginning and is a product of ignorance. And from this it becomes proved that the absolute cessation of mundane existence is caused by steadfastness in Knowledge, accompanied by renunciation of all rites and duties. Besides, since self-identification with the body is nothing but ignorance, therefore, when the (ignorance) ceases, there remains so possibility of re-birth, and so, mundane existence becomes impossible. The identification of the Self with the aggregate of body etc. is nothing but ignorance, because in common life it is not seen that anybody who knows, 'I am different from cattle etc., and the cattle etc. are different from me', entertains the notion of 'I' with regard to them. However, mistaken perceiving a stump to be a man, one may out of indiscrimination entertain the idea of 'I' with regard to the aggregate of body etc.; not so when perceiving them as distinct. As for that notion of considering the son to be oneself-as mentioned in, 'It is you yourself who is called the son' (Sa. Br. 14.9.4.26)-, that is a metaphor based on the relationship between the begotten and the begetter. And no real action like eating etc.can be accomplished through something considered metaphorically as the Self, just as actions of the real lion or fire (cannot be accomplished) by someone metaphorically thought of to be a lion or fire. Objection: Since an injunction relating to an unseen result is valid, therefore, may it not be said that the purposes of the Self are accomplished by the body and organs which are figuratively considered to be the Self? Reply: No, since the thinking of them as the Self is the result of ignorance. The body, organs, etc. are not the Self in a figurative sense. Objection: How then? Reply: Although the Self is devoid of relationship, still, by an ascription of relationship (to the Self), they (body etc.) come to be regarded as the Self, verily through a false notion. For, this identification (of body etc.) with the Self exists so long as the false notion is there, and ceases to exist when it is not there. So long as ignorance lasts, identification of the Self with the aggregate of body and organs is seen only in the case of non-discriminating, immature, ignorant poeple who say, 'I am tall', 'I am fair'. But in the case of discriminating persons who possess the knowledge, 'I am different from the aggregate of body etc.', there does not arise the idea of egoism with regard to the body etc. at that time (i.e. simultaneously with that knowledge). Hence, since it (i.e. identification of the Self with the body etc.) ceases in the absence of the false notion, therefore it is a creation of that (false notion), and not a figurative notion. It is only when the common and the uncommon features of the lion and Devadatta, or of fire and the boy, are known distinctly, that a figurative notion or verbal expression can occur; not when the common and the uncommon features are unknown. As for the argument that (the figurative notion should be accepted) on the authority of the Vedas, we say, 'No', because their validity concerns unseen results. The validity of the Vedas holds good only with regard to matters concerning the relation between ends and means of Agnihotra etc., which are not known through such valid means of knowledge as direct perception; but not with regard to objects of direct perception etc., because the validity of the Vedas lies in revealing what is beyond direct perception. Therefore it is not possible to imagine that the idea of egism with regard to the aggregate of body etc., arising from an obviously of false knowledge, is a figurative notion. Surely, even a hundred Vedic texts cannot become valid if they assert that fire is cold or non-luminous! Should a Vedic text say that fire is cold or non-luminous, even then one has to assume that the intended meaning of the text is different, for otherwise (its) validity cannot be maintained; but one should not assume its meaning in a way that might contradict some other valid means of knowledge or contradict its own statement. Objection: May it not be said that since actions are undertaken by one possessed of a false idea of agentship, therefore, when the agent ceases to be so ['According to you (the Vedantin), an ignorant man alone can be an agent. Therefore, when he becomes illumined, he will cease to be ignorant and conseently the Vedas will cease to be valid for him.'] the Vedas will become invalid? Reply: No, since the Vedas become logically meaningful in respect of knowledge of Brahman. [Though the Vedic injunctions about rituals etc. be inapplicable in the case of an enlightened person, still they have empirical validity before enlightenment. Besides, the Vedas have real validity with regard to the knowledge of Brahman.] Objection: May it not be said that there arises the contingency of the Vedic texts enjoining knowledge of Brahman becoming as invalid as those texts enjoining rites and duties? Reply: No, since there cannot possibly be any notion which can remove (the knowledge of Brahman). Unlike the manner in which the idea of egoism with regard to the aggregate of body etc. is removed after the realization of the Self from hearing the Vedic injunctions regarding the knowledge of Brahman, the realization of the Self in the Self can never be removed in any way in that manner by anything whatsoever-just as the knowledge that fire is hot and luminous is irremovable-, since (Self-) realization is inseparable from its result (i.e. cessation of ignorance). Besides, the Vedic texts enjoining rites (and duties) etc. are not invalid, because they, through the generation of successively newer tendencies by eliminating the successively preceding tendencies, are meant for creating the tendency to turn towards the indwelling Self. [The Vedic injunctions make people up rituals etc. by giving up their earlier worldly tendencies. Thery their minds become purified. The purified mind then aspires to know the indwelling Self. Thus, since the ritualistic injunctions are meant for making a person turn towards the knowledge ofthe indwelling Self, they are not invalid.] Although the means be unreal (in itself), still it may be meaningful in relation to the truth of the purpose it serves, as are the eulogistic sentences (arthavada) [See note on p. 40.-Tr.] occuring along with injunctions. Even in the world, when it becomes necessary to make to child or a lunatic drink milk etc. it is said that it will help growth of hair [Cuda, lit. hair on the top of the head; or single lock of hair left on the crown of the head after tonsure. See V.S.A.] etc.! Before the dawn of Knowledge, the (ritualistic) Vedic texts concerned with a different situation [The situation obtaining before the dawn of Self-knowledge.] are also as valid in themselves as are direct perception etc. occuring due to Self-identification with the body etc. On the other hand, as for your view 'The Self, though inactive by Itself, acts through Its mere proximity; and that itself constitutes agentship of the Self in the primary sense. Just as it is well known that a king, though not himself engaged in a battle, is, merely by virtue of his being in charge, said to be fighting when his soldiers are fighting, and that he is victorious or defeated; similarly, as the ?nder of an army acts through his mere orders, and it is seen that the results of the actions accrue to the king or to the ?nder; or, just as the actions of the priests are ascribed to the sacrificer,-in that very manner are the actions done by the body etc. ought to be of the Self because the result of those actions accrues to the Self. And, as the agentship of a magnet which, in fact, is not active, is attributed to it in the primary sense because it causes a piece of iron to move, similar is the agentship of the Self'-that is wrong, since it will amunt to an inactive entity becoming an agent. Objection: May not agentship be of various kinds? Reply: No, for in the case of the 'king' and others it is seen that they have agentship even in the primary sense. As for the king, he fights even through his personal engagement. And he has agentship in the primary sense by virtue of making (his) warriors fight, distributing wealth, and also reaping the fruits of victory or defeat. Similarly, the agentship of a sacrificer is primary by virtue of his offering the main oblation and giving gifts due to the priests. Therefore it is understood that the agentship which is attributed to an inactive entity is figurative. If primary agentship consisting in their personal engagement is not perceived in the case of the king, a sacrificer and others, then it could be assumed that they have primary agentship owing to the mere fact of their presence, just as a magnet has by virtue of making the iron move. But in the case of the king and others it is not perceived that they have no personal engagement in that way. Therefore, even the agentship owing to mere presence is a figurative one. And if that be so, the connection with the result of such agentship will also be figurative. No action in the primary sense is performed by an agent figuratively thought to be so. Hence the assertion is certainly wrong that owing to the activities of the body etc. the actionless Self becomes an agent and experiencer. But everything becomes possible due to error. This is just as it happens in dream or in jugglery! Besides, in deep sleep, absorption in Brahman, etc. where the current of the mistaken idea of Self-identity with the body etc. ceases, evils like agentship, enjoyership, etc. are not perceived. Therefore this delusion of mundane existence is surely due to false knowledge; but it is not reality. Conseently, it is established that it ceases absolutely as a result of full enlightenment. Having summed up in this chapter the import of the whole of the scripture Gita, and having again summarized it specially here at the end (in verse 66) for the sake of emphasizing the purport of the Scripture, now after that, the Lord states the rules for handing down the Scripture: